نویسنده = سید حسین نعمتی
آنالیز نیم دای‌آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین‌های گوجه‌فرنگی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1011-1025

10.22059/ijhs.2020.296125.1759

سمیه نظامی؛ سید حسین نعمتی؛ حسین آروئی؛ محمد کافی


اثر ایندول بوتریک اسید، نوع بستر کشت و قطر قلمه بر کمیت ریشه‌زایی قلمه گل‌محمدی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 889-898

10.22059/ijhs.2019.272669.1596

احمد کریم زاده؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی؛ فرشته یوسفی


تأثیر ترکیب‌های طیف‌های آبی و قرمز و شدت نور بر رشد رویشی نشای اطلسی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 443-446

10.22059/ijhs.2017.218893.1113

آزاده رشیدی؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی