نویسنده = تقی زاده، امیر عباس
تعداد مقالات: 1
1. تولید و ارزیابی مقدماتی پایههای دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh.)

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 329-335

داریوش آتشکار؛ محی الدین پیرخضری؛ امیر عباس تقی زاده