نویسنده = قادری، ناصر
تعداد مقالات: 5
5. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی در سه رقم توت‌فرنگی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-136

ناصر قادری؛ عادل سی وسه مرده