بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی در سه رقم توت‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان.

چکیده

به منظور بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی توت فرنگی به تنش خشکی آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه رقم توت‌فرنگی شامل ارقام  کاماروسا، مرک و گاویوتا و سه تیمار آبیاری 25%، 50% و75% ظرفیت زراعی در سه تکرار و هر تیمار با دو واحد آزمایشی به اجرا درآمد. در این آزمایش فاکتورهای فیزیولوژیکی شامل فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، تعرق، محتوای نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشاء سلولی و میزان کلروفیل اندازه‌گیری شدند. میزان فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای و تعرق در تمام ارقام در طی کاهش محتوای نسبی آب خاک کاهش یافت. کمترین میزان تعرق در شرایط تنش شدید مربوط به رقم گاویوتا بود و بیشترین میزان آن مربوط به ارقام کاماروسا و مرک بود. محتوای نسبی آب برگ و پایداری غشاء سلولی نیز در تمام ارقام با کاهش محتوای آب خاک کاهش یافت. بعد از رفع تنش، برگشت نسبتاً سریع فتوسنتز و تعرق در تمام ارقام روی داد ولی بیشترین میزان فتوسنتز و تعرق در این دوره مربوط به رقم مرک بود. در شرایط تنش شدید میزان کلروفیل کاهش یافت. در این شرایط رقم گاویوتا بالاترین میزان کلروفیل را داشت. یک روز بعد از رفع تنش بازیافت قابل توجهی در میزان کلروفیل مشاهده نشد. میزان پرولین در ارقام مختلف در طی کاهش محتوای نسبی آب خاک بطور جزئی افزایش یافت و در شرایط تنش شدید بیشترین افزایش مربوط به رقم گاویوتا بود. یک روز بعد از رفع تنش کاهش سریع میزان پرولین اتفاق افتاد. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت که رقم کاماروسا دارای پتانسیل بالاتری برای مقابله با شرایط کم آبی در مقایسه با دو رقم دیگر بوده و در مراحل بعد ارقام مرک و گاویوتا قرار دارند. جهت نتیجه‌گیری نهایی ارزیابیهای مزرعه‌ای ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Water Stress on Some Physiological Characteristics in Three Strawberry Cultivars

نویسندگان [English]

  • Naser GHADERI 1
  • Adel SIOSEMARDE 2
1 Assistant College of Agriculture, University of Kurdistan
2 Associate Professors, College of Agriculture, University of Kurdistan
چکیده [English]

To evaluate the effect of different levels of drought stress on some physiological parameters in strawberry, potted experiment involing strawberry cultivars  Marak٫ , Camarosa٫ and Gaviota٫ was conducted during summer 2009. The experiment consisted of three drought stress levels in three replications. The experimental arrangement was a factorial one, based upon a randomized complete block design. Such physiological parameters as leaf Relative Water Content (RWC), Membrane Stability Index (MSI), net photosynthesis (A), stomatal conductance (gs), transpiration (E) and chlorophyl content were assessed in leaves of strawberry subjected to different drought stress conditions. The recovery of these parameters was also studied after the plants started to be rewatered. It was shown that RWC, MSI, A, gs, E, and chlorophyll content decreased with soil water content being reduced. Gaviota٫ cultivar bore a lower gs and transpiration rate than Marak٫ and Camarosa٫. Recovery of these parameters occurred soon in all the cultivars. Chlorophyll content in Gaviota٫ was higher than those in Marak٫ and Camarosa٫ under different treatments with Chlorophyll recovery not taking place till one day past of the start of rewatering. Level of Prolin increased slowly in all the cultivars as drought stress increased. Level of prolin in Gaviota٫ was higher than those of the other cultivars, but one day past of  rewatering, the level of prolin was sharply reduced. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • strawberry
  • gas exchange
  • RWC
  • MSI
  • Chlorophyll