نویسنده = تهرانی فر، علی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ترکیب‌های طیف‌های آبی و قرمز و شدت نور بر رشد رویشی نشای اطلسی

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 443-446

آزاده رشیدی؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی


2. مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 461-473

زهرا کریمیان؛ علی تهرانی فر؛ محمد بنایان؛ مجید عزیزی؛ فاطمه کاظمی