بررسی صفات متمایزکننده برخی ارقام و ژنوتیپ‌های گیلاس بومی ایران

ناصر بوذری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ عبدالرضا کاوند

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 751-767

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.284915.1676

چکیده
  شناسایی صفات متمایز کننده ارقام گیلاس (Prunus avium L.) یکی از قدم های ضروری در جلوگیری از تکثیر ارقام مختلف با یک نام می باشد. این پژوهش با هدف مطالعه مورفولوژی، پومولوژی و شناسایی صفات متمایزکننده هفت رقم تجاری و پنج ژنوتیپ گیلاس به مدت دو سال بر اساس دستورالعمل UPOV انجام گردید. براساس نتایج نه رقم/ژنوتیپ گیلاس شیشه­ای مشهد، پیش­رس مشهد، ...  بیشتر

ارزیابی مورفولوژیک و شناسایی ژنوتیپ‌های برتر گردو (‏Juglans regia L.‎‏) ‏در شمال استان همدان، ایران

علی رضائی؛ کاظم ارزانی؛ سعادت ساریخانی

دوره 51، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 441-457

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.277210.1609

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی تنوع فنولوژیک، مورفولوژیک و پومولوژیک ژنوتیپ­های گردو در شمال استان همدان، طی سال­های باغی 96-1395 انجام شد. بدین منظور، تعداد 84 ژنوتیپ انتخاب و براساس دو توصیف­نامه IPGRI و UPOVمورد ارزیابی قرار گرفتند، که پس از دو سال ارزیابی تعداد 12 ژنوتیپ به‌عنوان ژنوتیپ برتر انتخاب گردید. نتایج به‌دست‌آمده از مطالعات ...  بیشتر