بررسی تنوع ژنتیکی نژادگان‌های به (Cydonia oblonga Mill.) استان اردبیل با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناختی، بیوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی

محمد آزاد دل؛ علیرضا قنبری

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 801-810

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.200261.937

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 27 نژادگان (ژنوتیپ)­ بومی و کشت‌شده درخت به (Cydoniaoblonga Mill.) در شهرستان‌‌های کوثر و خلخال استان اردبیل صورت گرفت. برای این منظور، 20 صفت ریخت‌شناختی ‌(مورفولوژیکی) برگ، میوه و گل و سیزده صفت بیوشیمیایی میوه در سال 1394 و در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اندازه­گیری شد. نتایج بررسی صفات، شکل ...  بیشتر

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از تمشک‌های سیاه ایران بر پایة صفات ریخت‌شناختی

مهدی حدادی نژاد؛ حسین مرادی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 371-382

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58538

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی از تمشک­های سیاه خاردار اهلی و وحشی با استفاده از صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) در کلکسیون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. نتایج پژوهش تنوع بالایی را برای صفات گلدهی، زمان رسیدن میوه و حجم آب­میوه نشان داد. نژادگان­های وحشی و اهلی تفاوت معنا­دار در صفات برگ، گل، شمار ...  بیشتر