اثر محلول‌پاشی کائولین و منابع کودی پتاسیم بر عملکرد، ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیک انگور عسگری در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم باغبانی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان،رشت، ایران

چکیده

گرم شدن جهانی و خشکسالی‌های اخیر، از عوامل اصلی کاهش محصولات کشاورزی هستند. پژوهشی به منظور افزایش توان خوگیری تاک انگور رقم "عسگری" در مقابل تنش خشکی در شرایط دیم انجام شد. در این پژوهش، محلول‌پاشی برگی با کائولین (6%) و منابع پتاسیم (%1.5 و %3 هر کدام از نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم و کلراید پتاسیم) در طی دو فصل بر روی تاک‌های 30 ساله واقع در شیراز صورت گرفت. کائولین به عنوان یک ضد تعرق با دوام بالا برای تاکستان ها می باشد و برای محافظت خوشه های انگور از گرمای زیاد و آفتاب سوختگی یک استراتژی واقع بینانه و جذاب می باشد. نتایج نشان داد که کاربرد منابع مختلف پتاسیم باعث افزایش وزن حبه، طول خوشه، مواد جامد محلول، کلروفیل، میزان پتاسیم برگ و میوه، محتوای نسبی آب برگ و کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی و دمای برگ نسبت به تیمار شاهد شد. تیمار کائولین بر عکس موجب کاهش این صفات و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی در مقایسه با تیمار شاهد شد. منابع پتاسیم در هر دو غلظت نسبت به تیمار شاهد توانست ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه را بهبود بخشد، که نتیجه این بهبود، مقابله برتر این تاک ها با شرایط دیم و افزایش عملکرد نسبت به تیمار شاهد بود. کاربرد کائولین چندان اثر مثبتی نداشت که ممکن است به خاطر نامناسب بودن غلظت به کار برده شده باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF FOLIAR APPLICATION OF KAOLIN AND DIFFERENT SOURCES OF POTASSIUM ON YIELD, GROWTH AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GRAPEVINE CV. ASGARI UNDER RAINFED CONDITIONS

نویسندگان [English]

 • Saied Eshghi 1
 • abbas madadi moghadam 2
 • niloufar rajaei 3
1 Department of Horticultural Science, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Horticultural Science, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, ,Iran
3 Department of Horticultural Science. faculty of Agriculture, Guilan university, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Global warming and recent droughts are one of the main factors in reducing agricultural products. A research was conducted in order to increase the adaptability of "Asgari" grapevine against drought stress in rainy conditions.In this research, Foliar spraying with kaolin (6%) and potassium sources (1.5% and 3% each of potassium nitrate, potassium sulfate and potassium chloride) was done during two seasons on 30-year-old vines located in Shiraz. Kaolin is a highly durable antiperspirant for vineyards, and it is a realistic and attractive strategy to protect grape clusters from excessive heat and sunburn. The results showed that the application of different sources of potassium caused an increase in pill weight, cluster length, soluble solids, chlorophyll, leaf and fruit potassium content, relative leaf water content, and a decrease in the activity of antioxidant enzymes and leaf temperature compared to the control treatment. On the contrary, kaolin treatment decreased these traits and increased the activity of antioxidant enzymes compared to the control treatment. Potassium sources in both concentrations were able to improve the morphological and physiological characteristics of the plant compared to the control treatment. The result of this improvement was the superior resistance of these vines to drought and heat stress and increased yield compared to the control treatment. The application of kaolin did not have a positive effect, which may be due to the inappropriate concentration used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • chlorophyll
 • Cluster
 • drought
 • fruit
 • plant adaptation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 17 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1402