تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی نیتروژن بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انگور سفید بی‌دانه

عزیز مجیدی؛ حامد دولتی بانه

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 947-957

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.263604.1498

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان جایگزینی اوره با کودهای زیستی و آلی، پژوهشی بر درختچه­های 14 ساله انگور سفید بی­دانه در یک خاک آهکی جرا گردید. نتایج نشان داد اثر تیمارها بر عملکرد خوشه، شاخص کلروفیل، مواد جامد محلول و اسیدیته کل میوه و غلظت عناصر نیتروژن، آهن، منگنز و روی برگ معنی­دار بود. بیشترین عملکرد میوه در تیمارهای مایه تلقیح مایع ...  بیشتر

اثر غلظت‌های مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر خصوصیات رشد و نمو گلایل (Gladiolus grandiflorus L.) رقم وایت پروسپرتی

معظم حسن پور اصیل؛ شنو امینی؛ عبدالرحمان رحیمی

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 469-477

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.136053.873

چکیده
  گلایل از گل­های شاخه برید پیازی مهم با تنوع رنگ، شکل و اندازه بسیار متفادت می­باشد. طول سنبله، تعداد گلچه در سنبله، ارتفاع گیاه و زمان گلدهی از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت این گل است. در این پژوهش، اثر جیبرلیک اسید در غلظت­های 0، 50، 100 و 150 پی­پی­ام و هیومیک اسید در غلظت­های 0، 250 و 500 پی­پی­ام بر صفات کمی و کیفی گلایل رقم ...  بیشتر

تأثیر نانو اکسید سیلیس (SiO2) بر پرآوری درون شیشه‌ای سیب رقم گالا

صابر اوستان؛ لطفعلی ناصری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 669-675

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56914

چکیده
  سیلیسیوم اثر مفیدی بر رشد بسیاری از گیاهان دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر نانو‌‌سیلیس بر پرآوری و بهبود برخی صفات رشد سیب رقم گالا در شرایط درون‌شیشه‏ای انجام شد. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح نانو‌اکسید سیلیس (صفر، 25، 50، 100و 200‏ میلی‌گرم در لیتر) در پنج تکرار اجرا و میانگین نتایج با آزمون چند‌دامنه‌ای ...  بیشتر

تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری

محمد عارف پوریان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ یحیی سلاح ورزی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 441-447

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53495

چکیده
  ریزموجودات مفید (EM)، یکی از کود‏های زیستی تجاری شامل باکتری‏های فتوسنتزی، باکتری‏های اسید‏ لاکتیک، قارچ و اکتینومیست‏هاست. برای ارزیابی اثر ریزموجودات مفید (صفر و 1 درصد) و تنش شوری (0، 50، 100 و 150 میلی‏مولار) بر صفات مورفوفیزیولوژیک انار رقم شیشه‏کپ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانۀ ...  بیشتر