اثرات اسانس های گیاهی، نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات شیمیایی بر ماندگاری گل بریدنی گلایول (Gladiolus grandiflora L.)

معظم حسن پور اصیل؛ حسین علی کریمی؛ صدیقه موسی تژاد

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 449-460

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2015.53497

چکیده
  در این پژوهش با هدف بهبود ماندگاری گل و حفظ کیفیت ظاهری گل شاخه‌‌بریدنی گلایول رقم وایت (Gladiolus grandiflora cv. White) اثر اسانس‌های تیمول و آویشن شیراز در غلظت‌های 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر و نانو‌ذرات نقره در غلظت‌های 3 و 5 میلی‌گرم در لیتر، 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات در غلظت‌های 300 و 400 میلی‌گرم در لیتر به همراه ساکارز 3درصد و تیمارهای آب‌مقطر، ...  بیشتر

تأثیر اسانس‏های گیاهی و نانوذرات نقره بر ماندگاری گل ‏بریدنی آلسترومریا رقم سوکاری

نادر مددزاده؛ معظم حسن پور اصیل؛ زینب روئین

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 67-78

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2014.50946

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر اسانس‏های گیاهی و نانوذرات نقره به‌عنوان ترکیبات ضد میکروبی در محلول‏های‏ نگهدارندة گل بریدنی آلسترومریا (SPP. Alstroemeria) رقم سوکاری، آزمایشی با 11 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این پژوهش از اسانس‏های کارواکرول، تیمول و آویشن شیراز در غلظت‏های 50 و 100 میلی‏گرم در لیتر و نانوذرات نقره ...  بیشتر