تأثیر اسانس‏های گیاهی و نانوذرات نقره بر ماندگاری گل ‏بریدنی آلسترومریا رقم سوکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار‌ دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده

به‌منظور بررسی اثر اسانس‏های گیاهی و نانوذرات نقره به‌عنوان ترکیبات ضد میکروبی در محلول‏های‏ نگهدارندة گل بریدنی آلسترومریا (SPP. Alstroemeria) رقم سوکاری، آزمایشی با 11 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این پژوهش از اسانس‏های کارواکرول، تیمول و آویشن شیراز در غلظت‏های 50 و 100 میلی‏گرم در لیتر و نانوذرات نقره در غلظت‏های 5، 10 و 15 میلی‏گرم در لیتر به همراه ساکارز 3‌درصد استفاده شد. ساقة گل‏های بریدنی آلسترومریا به‌مدت 24 ساعت با این ترکیبات تیمار شد. نتایج نشان داد میانگین ماندگاری گل‏های تیمار‌شده با آب مقطر و ساکارز 3درصد به‌منزلة تیمارهای شاهد به‌ترتیب 66/8 و 33/8 روز بود، در‌حالی‏که میانگین ماندگاری گل‏های تیمار‌شده با اسانس کارواکرول 50 میلی‏گرم در لیتر + ساکارز 3درصد و نانوذرات نقره 5 میلی‏گرم در لیتر + ساکارز 3درصد، به‌ترتیب 83/14 و 16/14 روز بود که تیمار با اسانس کارواکرول و نانوذرات نقره حدود 5/5 روز ماندگاری گل را بیشتر از تیمارهای دیگر افزایش داد. زردی برگ در تمامی تیمارها زودتر از ریزش گلبرگ مشاهده شد ولی در دو تیمار ذکر‌شده، زردی برگ حدود 5 روز دیرتر از شاهد اتفاق افتاد به‌طوری‌که فاصلة بین ریزش گلچه و زردی برگ کاهش یافت. اسانس آویشن شیراز تأثیر معنا‏داری بر ماندگاری گل نداشت. بیشترین جذب آب، وزن تر نسبی و میزان کلروفیل نیز در تیمارهای اسانس کارواکرول در غلظت 50 میلی‏گرم در لیتر + ساکارز 3درصد و نانوذرات نقره 5 میلی‏گرم در لیتر + ساکارز 3درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Essential Oils and Silver Nanoparticles (SNP) on Vase Life of Alstroemeria Cut Flowers (cv. Sukari)

نویسندگان [English]

  • Nader Madadzadeh 1
  • Moazam Hassanpour Asil 2
  • Zeynab Roein 3
1 MSc., Faculty of Agriculture, University of Guilan, Guilan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Guilan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

In order to examine the effects of essential oils and silver nanoparticles as an
antimicrobial preservative in the solutions of Alstroemeri cv. Sukari cut flowers, an
experiment was conducted with 11 treatments and 3 replications in a completely
randomized design. In this study, we used essences of carvacrol, thymol and Zataria oilwith
concentrations of 50 and 100 mg L-1 and silver nanoparticles with concentrations
of 5, 10 and 15 mg L-1 with 3% sucrose. Alstroemeria cut flowers were pulsed for 24
hours by these compounds. Results showed that the average vase life of flowers that
treated with distilled water and 3% sucrose as a control treatments were 8.66 and 8.33
days, respectively.. The vase life of cut flowers was improved by 50 mg L-1 carvacrol +
3% sucrose (14.83 day) and 5 mg L-1 silver nanoparticles+ 3% sucrose (14.16 day).
Vase life of cut flowers that treated with carvacrol 50 mg L-1 + sucrose 3% and silver
nanoparticles+ sucrose 3% was 5.5 days higher compared to other treatments.
Treatment of 50 mg L-1 carvacrol + sucrose 3% and 5 mg L-1 silver nanoparticles+
sucrose 3% delayed leaf yellowing in cut Alstroemeria flowers during vase life (5 days).
So, petal abscission time and the leaf yellowing decreased. Zataria oil did not improve
vase life. Maximum water uptake, relative fresh weight and chlorophyll contents were
observed in treatments with 50 mg L-1 carvacrol + sucrose 3% and 5 mg L-1 silver
nanoparticles + sucrose 3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carvacrol
  • leaf yellowing
  • pulsing treatment
  • Thymol
  • Zataria oil