تاثیر سایه‌بان‌های رنگی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، آگلونما و کروتون

سیده خدیجه عباس نیای زارع؛ محمد نقی پاداشت دهکایی؛ شهرام صداقت حور؛ داود هاشم آبادی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 721-736

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.301543.1806

چکیده
  گروه جدیدی از سایه‌بان‌های رنگی به نام سایه‌بان‌های نورگزین (Photo-Selective Netting) در حال گسترش هستند که می‌توانند بر کیفیت و کمیت نور دریافتی توسط گیاهان مؤثر باشند و در عین‌حال حفاظت مطلوبی از آنها نیز به عمل آورند. لذا جهت بررسی کاربرد سایه‌بان‌های رنگی (قرمز، سبز و زرد) بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، کروتون ...  بیشتر

تأثیر تاریخ کاشت و کودهای با بنیان نانو بر صفات کمی و کیفی زعفران در منطقه گیلان

داود هاشم آبادی؛ سمانه ظهیری برسری؛ فاطمه زارع دوست؛ مریم جدید سلیماندارابی؛ حسن فیضی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 879-890

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.261490.1472

چکیده
  به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر نانو کود کامل (0 (K0)، 5  (K1) و 10 (K2) میلی­گرم در لیتر)، نانو لوله کربن (0 (L0) و 2 (L1) میلی­گرم در لیتر) و تاریخ­های مختلف کاشت (25 مرداد (T1)، 5 شهریور (T2) و 15 شهریور (T3)) آزمایشی  به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد تأخیر در تاریخ ...  بیشتر

تغییر فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز تحت تأثیر انواع آب و دور آبیاری در گیاه زینتی پروانش

داود هاشم آبادی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 49-59

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.128181.805

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آب مغناطیس‌شده روی گیاه زینتی پروانش، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با شانزده تیمار در سه تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل چهار نوع آب (آب شهر مغناطیس‌شده، آب شهر، آب چاه مغناطیس‌شده و آب چاه) و چهار دورهای آبیاری (دو روز یک‌بار، چهار روز یک‌بار، شش روز یک‌بار  و هشت روز یک‌بار) بود. ...  بیشتر

تأثیر ضد میکروبی عصارۀ مورخوش (Zhumeria majdae) و 8- هیدروکسی کینولین سولفات بر عمر پس از برداشت گل شاخه‌بریدۀ میخک (Dianthus caryophyllus “White Liberty”)

داود هاشم آبادی؛ حمیده باقری؛ محمدرضا شفیعی؛ محدثه رضا علی پور

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 785-796

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.124946.775

چکیده
  میخک یکی از پرطرفدارترین گل‌های تولیدی در سطح جهان است. انسداد آوندهای چوبی و تنش آبی از مهم‌ترین دلایل کاهش ماندگاری پس از برداشت این گل شاخه‌بریده است. این پژوهش با هدف تأثیر عصارۀ گیاهی مورخوش با غلظت‌های (0، 10، 20 و 30 درصد) و 8-هیدروکسی کینولین سولفات با غلظت‌های (0، 200، 400 و 600 میلی‌گرم در لیتر) روی عمر گلجایی (Vase life) میخک‌های بریدۀ ...  بیشتر