علوم میوه
The effect of carboxymethyl cellulose and pistachio (Pistacia atlantica L.) essential oil coating on fruit quality of cold-stored grape cv. Rasheh

Naser Ghaderi؛ Bakhtiar Shokri؛ Taimoor Javadi

دوره 48، ویژه نامه ، مهر 1396، ، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.207423.1017

چکیده
  Application of natural compounds such as essential oils and plant materials as bio-products is known as an appropriately safe strategy for controlling decay and maintaining fruit quality. Pistachia atlantica essential oil (PAO) (ranging between 0, 200, 400, 600, 800, 1000 and 1200 µl l-1) was tested for antifungal activity against Botrytis cinerea in vitro conditions. Carboxymethyl cellulose (CMC) (0, 1 and 2%) and PAO (0, 600 and 1200 µl l-1) were applied to the "Rasheh" grope for improving grape cold storage to preserve fresh fruit quality during cold stored postharvest. The growth ...  بیشتر

بررسی برخی ترکیب‌های ضداکسایشی و فعالیت ضداکسایشی کل در هشت رقم توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa Duch.)

تیمور جوادی؛ فریناز رحمتی؛ ناصر قادری

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 469-479

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59809

چکیده
  توت‌فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) منبع خوبی از ترکیب‌های ضداکسایشی طبیعی است. در این بررسی میوه‌های هشت رقم توت‌فرنگی شامل کردستان، مرک، کاماروسا، پاروس، کویین‌الیزا، ونتانا، سلوا و پاجرو در مرحلۀ رسیدگی برداشت شدند و برای تجزیه و تحلیل محتوای فنل کل، آنتوسیانین کل، ویتامین ث، مواد جامد محلول (TSS) و فعالیت ضداکسایشی کل تجزیه و تحلیل شدند. ...  بیشتر

علوم میوه
برهمکنش خاکپوش سفید و زمان کاربرد نیتروژن در آخر فصل رشد بر گلدهی و اجزاء عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) در بهار سال بعد

ناصر قادری؛ محمود کوشش صبا؛ بختیار شکری

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 351-360

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58536

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر زمان کاربرد کود اوره و خاکپوش پلاستیکی سفید بر گلدهی و اجزاء عملکرد دو رقم توت­فرنگی پاروس و کوئین­الیزا در شرایط مزرعه انجام گرفت. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در شرایط کاشت با خاکپوش یا بدون خاکپوش و کود دهی اوره (به میزان 3 گرم برای هر بوته) در چهار زمان ...  بیشتر

علوم میوه
اثر کاربرد خاکپوش پلاستیکی بر برخی ویژگیهای مرفو- فیزیولوژیکی توت‌فرنگی در شرایط تنش خشکی

بختیار شکری؛ ناصر قادری؛ تیمور جوادی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 535-547

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56903

چکیده
  آزمایشی برای بررسی کاربرد خاکپوش پلاستیکی بر روی رشد و نمو دو رقم توت فرنگی کوئین الیزا و پاروس تحت شرایط کم آبی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار دارای خاکپوش، بدون خاکپوش، آبیاری کامل )شاهد( و تنش خشکی )زمانی آبیاری صورت گرفت که مکش خاک به 11 بار رسید( با سه تکرار اجرا گردید. بعد از گذشت دو ماه -از شروع آزمایش ...  بیشتر

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی در سه رقم توت‌فرنگی

ناصر قادری؛ عادل سی وسه مرده

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 129-136

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.35046

چکیده
  به منظور بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی توت فرنگی به تنش خشکی آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه رقم توت‌فرنگی شامل ارقام  کاماروسا، مرک و گاویوتا و سه تیمار آبیاری 25%، 50% و75% ظرفیت زراعی در سه تکرار و هر تیمار با دو واحد آزمایشی به اجرا درآمد. در این آزمایش فاکتورهای فیزیولوژیکی شامل فتوسنتز، ...  بیشتر