نویسنده = �������������� ������������
‌پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی

دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 213-223

10.22059/ijhs.2015.54617

وحید اکبری؛ رسول جلیلی مرندی؛ جلیل خارا؛ علیرضا فرخزاد