اثر تیمار پس از برداشت متیل‌جاسمونات بر بیان برخی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اتیلن و خواص کیفی میوه توت‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

5 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

در این مطالعه از کاربرد متیل‌جاسمونات در 0، 10 و 100 میکرومول در لیتر به مدت 16 ساعت در دمای 20 درجه سانتی‌گراد جهت به تاخیر انداختن پیری و حفظ کیفیت در میوه‌های توت‌فرنگی رقم سابروسا در طول دوره نگهداری در دمای 5/0 ± 3 درجه سانتی‌گراد به مدت 12 روز استفاده گردید. میوه‌های تیمار شده با متیل‌جاسمونات سطح بالایی از اسیدیته کل و ویتامین ث را نشان دادند. سفتی میوه‌های توت‌فرنگی تیمار شده با متیل‌جاسمونات در مقایسه با شاهد بعد از 12 روز نگهداری بیشتر بود. بیشترین میزان میزان فنل کل و آنتوسیانین کل میوه ‌های توت‌فرنگی تیمار شده با 100 میکرومولار متیل‌جاسمونات بعد از 8 روز نگهداری مشاهده شد. تیمار متیل‌جاسمونات در مقایسه با شاهد کاهش معنی‌داری در افزایش pH، پوسیدگی و مواد جامد محلول (p˂0/01) داشت. میزان بیان ژن‌های مسیر بیوسنتزی اتیلن که شامل ACO, ACS بودند، در روز 8 نگهداری در میوه‌های تیمار شده با 10 و 100 میکرومولار متیل-جاسمونات کمی افزایش نشان می‌دهد و بعد کاهش یافته است. بیشترین میزان بیان ژن‌ها در روز 8 نگهداری مربوط به تیمار 10 میکرومولار بوده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متیل‌جاسمونات می‌تواند با تحریک مسیر بیوسنتزی اتیلن در حدی که فقط سیستم دفاعی و مکانیسم‌های درگیر در افزایش تحمل تنش های زنده و غیر زنده را فعال کند و نیز با افزایش ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، موجب حفظ کیفیت و عمر پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سابروسا در طول دوره نگهداری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of postharvest methyl jasmonate treatment on the expression of some genes of ethylene biosynthetic pathway and qualitative properties of strawberry fruit

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Asghari 1
  • saveh vaezi 2
  • Alireza Farokhzad 3
  • Nasser Mahna 4
  • morteza soleimaniaghdam 5
1 Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University
2 PhD student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University
3 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
4 Associate Professor of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
5 Assistant Professor, Department of Horticulture, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this study, the methyl jasmonate (MeJA) was applied at 0, 10 and 100 μM concentrations for 16 h at 20 °C to delay senescence and maintain quality in strawberry fruits during storage at 3 ± 0.5 °C for 12 days. Methyl jasmonate-treated fruits showed higher levels of total acids and vitamin C. The firmness of strawberry fruits treated with methyl jasmonate was higher compared to the control after 12 days of storage. The highest levels of total phenolics and total anthocyanins of strawberry fruits treated with 100 μM methyl jasmonate were observed after 8 days of storage. Methyl jasmonate treatment had a significant decrease in pH, decay and soluble solids (p˂0.01) compared to the control. The expression of genes of ethylene biosynthesis pathway, which included ACO and ACS, showed a slight increase on the 8th day of storage in fruits treated with 10 and 100 µM methyl jasmonate, and then decreased. The highest level of gene expression on the 8th day of storage was related to the 10 μM treatment. The results of the present study showed that methyl jasmonate can preserve the quality and postharvest life of strawberry fruit (cv. Sabrosa) during storage, by stimulating the ethylene biosynthetic pathway only to the extent that it can activate the defense system and the mechanisms involved in the enhancement of tolerance to the biotic and abiotic stresses, as well as by accumulating antioxidant compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACO
  • ACS
  • Anthocyanins
  • Firmness
  • Phenolics