نویسنده = علیرضا فرخزاد
اثر تیمار پس از برداشت متیل‌‌جاسمونات بر بیان برخی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اتیلن و خواص کیفی میوه توت‌فرنگی

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 685-702

10.22059/ijhs.2023.343066.2028

ساوه واعظی؛ محمدرضا اصغری؛ علیرضا فرخزاد؛ ناصر مهنا؛ مرتضی سلیمانی اقدم


‌پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی

دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 213-223

10.22059/ijhs.2015.54617

وحید اکبری؛ رسول جلیلی مرندی؛ جلیل خارا؛ علیرضا فرخزاد