نویسنده = ���������� ����������
برآورد وراثت‌پذیری، همبستگی صفات عملکردی و ارزیابی میوه‌شناختی نتاج سیب

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 291-300

10.22059/ijhs.2017.227424.1186

حمید کوه نشین لیلی؛ حسن حاج نجاری؛ داوود بخشی