بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی

سمیه شیربانی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور

دوره 43، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 125-133

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.25104

چکیده
  استهبان با دو میلیون اصله درخت انجیر، مهمترین منطقه تولید انجیر دیم در ایران است که با مشکل کم آبی روبرو ست. تحقیق حاضر اثرات سطوح مختلف تنش آبیاری را بر واکنش روزنه و سلول نگهبان در آزمایشی به صورت فاکتوریل 4*4 در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار داده است. تیمارها شامل چهار رقم انجیر خوراکی (سبز، سیاه، شاه انجیر و متی) و چهار سطح ...  بیشتر

بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده

خاطره شجاعی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ احمد نظامی

دوره 43، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 13-22

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.24856

چکیده
  آسیب های ناشی از یخ زدگی می تواند در نتیجه اختلاف در فرایندهای سلولی از جمله وجود تغییراتی در ویژگی های غشاء، اثرات متقابل بین ماکرومولکول ها و واکنش های آنزیمی ایجاد شود. در این آزمایش مقدار کربوهیدرات های محلول و رطوبت نسبی جوانه های زایشی ارقام هلوی جی اچ هیل، البرتا، ردهون، سرخ و سفید مشهد و آمسدن و ارقام شلیل ایندیپندنس، کیوتا، ...  بیشتر

بررسی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه‌فرنگی

بنفشه دهدشتی زاده؛ حسین آرویی؛ مجید عزیزی؛ غلامحسین داوری نژاد

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست به عنوان یک ماده آلی و جایگزین برای مواد شیمیایی (کودها)، آزمایشی طی سال 86 درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این تحقیق تأثیر 5 سطح ورمی‌کمپوست (0، 10، 25، 50 و 100 درصد حجمی) و 2 سطح فسفر (0 و 2 گرم سوپر فسفات تریپل به ازای هر گلدان) در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملاً ...  بیشتر