نویسنده = ���������� ���������� ����������������
بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 43، شماره 2، مهر 1391، صفحه 125-133

10.22059/ijhs.2012.25104

سمیه شیربانی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور


بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده

دوره 43، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 13-22

10.22059/ijhs.2012.24856

خاطره شجاعی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ احمد نظامی