نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استهبان با دو میلیون اصله درخت انجیر، مهمترین منطقه تولید انجیر دیم در ایران است که با مشکل کم آبی روبرو ست. تحقیق حاضر اثرات سطوح مختلف تنش آبیاری را بر واکنش روزنه و سلول نگهبان در آزمایشی به صورت فاکتوریل 4*4 در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار داده است. تیمارها شامل چهار رقم انجیر خوراکی (سبز، سیاه، شاه انجیر و متی) و چهار سطح آبیاری شامل شاهد (100% ظرفیت زراعی)، تنش ملایم (75% ظرفیت زراعی)، تنش متوسط (50% ظرفیت زراعی) و تنش شدید (25% ظرفیت زراعی) بودند. نتایج نشان داد که طول، عرض و اندازه روزنه همچنین طول، عرض و اندازه سلول های محافظ روزنه در سطوح مختلف از تنش خشکی متفاوت بوده و همگی در تنش شدید کاهش یافته است. نتایج همچنین نشان داد که تغییرات آناتومیکی که به وسیله خشکی متناوب ایجاد می شود نمی تواند به تنهایی تفاوت بین ارقام را تعیین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Stomatal Characteristics in Fig Cultivars Under Drought Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • somaye shirbani 1
  • gholamhossein davari nejad 2
  • mahmood shoor 3

چکیده [English]

There are about two of millions rainfed fig trees in Estahban. This main location of Iran rainfed production is faced with death and destruction as a result of recent droughts and since rain is the only source of water supplied to the trees in rain-fed conditions. The effects of different levels of water stress on the plants stomata and guard cell response were investigated throughout this work. The experiment was laid out as a 4×4 factorial in a Complete Randomized Design of three replicates. Treatments were comprised of: four fig cultivars (Sabz, Shah-Anjir, Siah and Matti) along with four levels of irrigation: Control with enough water supplying pots (100% of Field Capacity), mild stress (75% of F.C), medium stress (50% of F.C) and severe stress (25% of F.C). The results indicated that the length, width and size of stoma and length, width and size of stoma guard cells were different at different levels of stress and decreased in severe stress treatments. The study revealed that the mere anatomical changes that are caused by periodic drought can not be determinative of the difference between cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fig
  • Irrigation treatment
  • Size of stomata guard cell.
  • Stomata response