مطالعه اثر ورمی‌کمپوست و بیوچار بر رشد، عملکرد وکارایی مصرف آب بادنجان ‏‏(‏Solanum melongena L.‎‏) در شرایط مزرعه

محسن ابراهیمی؛ محمد کاظم سوری؛ امیر موسوی؛ نوازاله صاحبانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.312287.1861

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست و دو نوع بیوچار (بیوچار خرما و پسته) بر عملکرد و کارایی مصرف آب بادنجان در شرایط مزرعه. آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول ورمی‌کمپوست در دو سطح (صفر، 1500 گرم در مترمربع) و عامل دوم بیوچار در سه سطح (صفر، 500 گرم بیوچار خرما و 500 گرم بیوچار پسته در ...  بیشتر

تأثیر کادمیم و سرب بر صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخص‌های فتوسنتزی گیاه ریحان ‏(‏Ocimum basilicum L.‎‏)‏

بهمن فتاحی؛ کاظم ارزانی؛ محمد کاظم سوری؛ محسن برزگر

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 839-849

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.239379.1303

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کادمیم و سرب بر صفات ریخت‌شناسی، فیزیولوژی و فتوسنتزی ریحان انجام شد. خاک مورد استفاده قبل از کشت، به‏‌‏مدت 2 ماه با استفاده از محلول‌های سرب (صفر، 100، 200 و 400 میلی‏‌‏گرم بر کیلوگرم خاک) و کادمیم (صفر، 5، 10 و 20 میلی‏‌‏گرم بر کیلوگرم خاک) آلوده گردید. نتایج نشان داد در تیمارهای کادمیم و سرب صفات ...  بیشتر

مطالعه ویژگی‌های رشد و نمو گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) تحت تأثیر نسبت‌های مختلف آمونیوم و نیترات

محمد کاظم سوری؛ نسرین فرهادی؛ حمیدرضا روستا

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 309-318

چکیده
  نوع نیتروژن می‌تواند اثرات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی مهمی بر گیاه داشته باشد. در این مطالعه طی دو آزمایش به صورت آب کشت و همچنین یک آزمایش تحت کشت خاکی (گلدانی)، اثر تغذیه آمونیومی، نیتراتی، و آمونیوم-نیتراتی روی گیاهان فلفل تحت شرایط کنترل شده مورد بررسی قرار گرفت. ماده 3، 4-دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) به عنوان ممانعت‌کننده اکسیداسیون ...  بیشتر