نویسنده = صفاری، وحید رضا
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر اسید سالیسیلیک بر تغییرپذیری روزنه و برخی صفات رویشی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در تنش شوری

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-202

فاطمه دهقان نیری؛ وحید رضا صفاری؛ علی اکبر مقصودی مود


2. تأثیر محلول‌پاشی پوترسین و نیترات پتاسیم در بهبود رشد رویشی و زایشی درخت به رقم اصفهان

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 275-285

مهسا احمدی پور رق آبادی؛ زهرا پاک کیش؛ وحید رضا صفاری