نویسنده = شکوهیان، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نانونقره بر آلودگی باکتریایی و شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام GN15 کشت بافتی

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-128

الناز حاتمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علیرضا قنبری؛ لطفعلی ناصری