تاثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.)

محمدرضا پیرمرادی؛ رضا امیدبیگی؛ محمدرضا نقوی؛ امین باقی زاده؛ عباس یدالهی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 461-471

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29380

چکیده
  آنغوزه تلخ (.Ferula assa-foetida L) گیاهی وحشی، متعلق به تیره چتریان است. این تحقیق به منظور تعیین نوع خواب در بذر این گیاه و تعیین بهترین تیمار جهت جوانه زنی سریع آن انجام گرفت. بدین منظور 12 تیمار شامل اسید جیبرلیک 500، 1000 و 1500 پی پی ام، نیترات پتاسیم 1/0، 2/0 و 3/0 مولار، آبشویی، 24، 48 و 72 ساعت، حذف پوسته بذر (بذور یکساله و تازه برداشت شده) و بذور تازه ...  بیشتر

ارزیابی صفت تحمل به سرمای زمستانه درکلون‌های برخی ارقام دانه‌دار انگور ایران

محمدعلی نجاتیان

دوره 42، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 113-126

چکیده
  امروزه به دلیل تغییر شرایط جوی و همچنین جابجایی ارقام و ژنوتیپ‌ها از مناطق مختلف جغرافیایی، خسارت‌های زیادی ناشی از سرمازدگی به موستانها وارد می‌گردد. از طرف دیگر تنوع وسیع انگور در ایران، احتمال گزینش ارقام و یا تک گیاهان برتر و متحمل به سرما را بعنوان یک فرضیه محکم مطرح می‌نماید. تحقیق حاضر در جهت ارزیابی تحمل به سرمای کلون‌های ...  بیشتر