نویسنده = ���������� ���������������� �������� ����������
مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران

دوره 52، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 369-379

10.22059/ijhs.2020.287959.1705

فاطمه کاظمی؛ سیده ملیحه ربانی خیرخواه؛ حمید مسعودی