برهمکنش محلول‌پاشی سدیم‌نیتروپروساید و نانوپتاسیم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ظرفیت ‏آنتی‌اکسیدانی میوه توت‌فرنگی رقم کامارزا

مهین سعیدی؛ حبیب شیرزاد؛ پرویز نوروزی؛ قادر قاسمی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 835-850

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.302096.1798

چکیده
  استفاده از تیمارهایی از جمله نانوکودها و شبه­هورمون­ها در کشت­های بدون خاک از عوامل مهم تاثیرگذار در کمیت و کیفیت محصولات باغی می­باشند. به منظور بررسی برهمکنش نانوپتاسیم (صفر، 1، 2 و 3 گرم­ در لیتر) و سدیم­نیتروپروساید (صفر، 200، 400 و 600 میکرومول در لیتر) بر گیاه توت­فرنگی رقم کامارزا در سیستم کشت بدون خاک، آزمایشی به صورت ...  بیشتر