اثر سطوح مختلف بیوچار، هیدروچار و اسیدسالیسیلیک بر رشد گیاه همیشه‌بهار ‏‏(‏Calendula officinalis L.‎‏)‏

سارا خالقی گزیک؛ وحید رضا صفاری؛ شهرزاد دانشور

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 553-566

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.328082.1958

چکیده
  به‌‌ تا‌‌ز‌گی‌‌‌ ا‌ستفا‌‌د‌ه‌ ا‌ز‌‌ بیو‌‌‌چا‌‌ر‌‌‌ و‌‌ هید‌‌ر‌‌و‌‌چا‌‌ر‌‌ به‌‌‌ د‌‌لیل‌‌‌ پتا‌نسیل‌‌‌ بهبو‌‌د‌‌‌ حا‌صلخیز‌‌‌ی‌‌ خا‌‌ک‌‌، غیر‌‌متحرک‌ کر‌د‌ن‌ آ‌لو‌د‌گی‌‌ها‌‌ و‌ همچنین‌‌ یک‌‌‌ ر‌و‌ش‌ منا‌سب‌‌ بر‌ا‌‌ی‌‌ ذ‌خیر‌ه‌ و‌ تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیب‌‌ کر‌بن‌‌ ...  بیشتر

تأثیر نیتریک اکسید بر سمیت کادمیم با مطالعه برخی از صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تاج ‏خروس (‏Celosia argentea var. plumosa‏)‏

فاطمه بنی اسدی؛ مسعود ارغوانی؛ وحیدرضا صفاری؛ مهدی منصوری

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 743-754

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.301474.1794

چکیده
  به منظور مطالعه اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) به عنوان ‌آزادکننده نیتریک اکسید (NO) بر برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تاج خروس تحت تنش کادمیم، پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار (گلدان حاوی خاک لومی شنی) در بهار و تابستان سال 1396در گلخانه با متوسط دمایی 30-25 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی60 درصد با ...  بیشتر