بررسی تأثیر تنش مولیبدن بر عملکرد سیستم آنتی‌اکسیدان گیاهچه‌های جعفری ‏‏(‏Petroselinum sativum L.‎‏) در شرایط آزمایشگاهی

صدیقه براتی؛ مهرداد لاهوتی؛ منیره چنیانی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 281-291

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.287992.1708

چکیده
  ازآنجایی‌که خاک­ های کشاورزی در اکثر نقاط دنیا به مقادیر متفاوتی از فلزات سنگین آلوده هستند، تنش فلزات سنگین یکی از تنش‌های اصلی در این مناطق محسوب می­ گردد که می ­تواند تأثیر منفی بر میزان تولید محصولات گیاهی داشته باشد. در این پژوهش تأثیر تنش مولیبدن [سطح شاهد (C: 9/1میکرومولار) و سطوح تیماری 5/0+C، 5/2+C، 5+C، 10+C میکرومولارمولیبدات ...  بیشتر