نویسنده = یحیی سلاح ورزی
تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری

دوره 45، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 441-447

10.22059/ijhs.2015.53495

محمد عارف پوریان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ یحیی سلاح ورزی