علوم میوه
مقایسه برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک شش ترکیب پیوندی زیتون، تحت شرایط تنش خشکی

احمد داداش پور؛ اختر شکافنده؛ علیرضا شهسوار؛ سعید عشقی؛ رضا اولادی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 693-702

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.229957.1214

چکیده
  به­منظور مطالعه پاسخ­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک برخی ترکیب­های پیوندی زیتون، آزمایش گلدانی به­صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، با شش ترکیب پیوندی زیتون، در شرایط گلخانه، در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) طی 1394-1395 انجام شد. آزمایش اول شامل سه تیمار شاهد (آبیاری در حد ظرفیت مزرعه)، تنش آبی (رطوبت خاک ...  بیشتر