تأثیر مواد سوپرجاذب رطوبتی و میکوریز بر رشد و عملکرد سیب‌زمینی در شرایط کم‌آبیاری

خسرو پرویزی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 605-617

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.307882.1833

چکیده
  به­منظور بررسی اثر مواد سوپرجاذب رطوبتی و قارچ میکوریز بر کاهش مصرف آب، صفات رشد و همچنین عملکرد سیب‌زمینی آزمایشی بصورت طرح استریپ ‌فاکتوریل به اجرا درآمد. در این تحقیق مقدار آب آبیاری در سه سطح (100، 75 و50 درصد نیاز آبی بر اساس تبخیر و تعرق) در کرت­های افقی و فاکتور استفاده از سوپر جاذب Trawat200A با دو سطح (با مقادیر صفر و 80 کیلوگرم در ...  بیشتر

اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته

فرشاد دشتی؛ خسرو پرویزی؛ حامد اشراف؛ محمدرضا چائی چی؛ محمود اثنی عشری

دوره 44، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.30401

چکیده
  در این پژوهش اثر غلظتهای مختلف پاکلوبوترازول (0، 250، 350 و 450 میلی گرم در لیتر ) و تراکم کاشت گیاهچه (80، 100 و 120 گیاهچه در متر مربع) بر تولید ریزغده از سیب زمینی رقم سانته بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پاکلوبوترازول در اوایل استولون زایی روی برگها پاشیده شد. نتایج تجزیه واریانس و ...  بیشتر