ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه ‏‏(‏Satureja hortensis L.‎‏)‏

محمدرضا حاج سید هادی؛ محمد تقی درزی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 899-912

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.296298.1762

چکیده
  به منظور مطالعه اثر ورمی‌کمپوست و کود زیستی نیتروژن بر میزان اسانس و کیفیت آن در گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)، آزمایشی در منطقه فیروزکوه در سال 1394 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. عامل اول کود زیستی نیتروژن در سه سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذر با نیتروکسین و تلقیح بذر با سوپرنیتروپلاس) ...  بیشتر

علوم گیاهان دارویی
ارزیابی تأثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد مادۀ خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقۀ فیروزکوه

پرنیا عاشقی؛ محمد تقی درزی؛ محمدرضا حاج سید هادی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 197-209

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.223494.1149

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و زیستی (بیولوژیک) بر عملکرد مادۀ خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز، آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ کامل تصادفی انجام گرفت. عامل اول شامل سه سطح 0، 5 و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست و عامل دوم شامل دو حالت تلقیح بذر و بدون تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین بود. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان ...  بیشتر