ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه ‏‏(‏Satureja hortensis L.‎‏)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

به منظور مطالعه اثر ورمی‌کمپوست و کود زیستی نیتروژن بر میزان اسانس و کیفیت آن در گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)، آزمایشی در منطقه فیروزکوه در سال 1394 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. عامل اول کود زیستی نیتروژن در سه سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذر با نیتروکسین و تلقیح بذر با سوپرنیتروپلاس) وعامل دوم ورمی‌کمپوست در چهار سطح  (صفر، 5، 10 و 15 تن در هکتار) بود. نتایج نشان داد بیشترین میزان اسانس و آلفاترپینن به ترتیب با کاربرد 10 و 15 تن در هکتار ورمی‌کمپوست و بیشترین پاراسیمن و گاماترپینن با مصرف 5 تن ورمی‌کمپوست در هکتار حاصل شد. سوپرنیتروپلاس تاثیر مثبتی بر میزان اسانس، آلفاترپینن و گاماترپینن داشت، در حالی که حداکثر میزان پاراسیمن با مصرف نیتروکسین حاصل گردید. بیشترین میزان کارواکرول با مصرف تلفیقی 10 تن ورمی‌کمپوست در هکتار و سوپرنیتروپلاس بدست آمد و بیشترین میزان آلفاتوژن در تیمار تلفیقی مصرف 5 تن ورمی‌کمپوست در هکتار و عدم مصرف کودزیستی نیتروژنه مشاهده شد. نتایج نشان داد ورمی‌کمپوست و کود زیستی نیتروژن می توانند در سیستم های تولید پایدار نقش موثری ایفاء نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of biofertilizers effects on quantitative and qualitative characteristics of ‎essential oil in summer savory (Satureja hortensis L.) ‎

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Haj Seyed Hadi
  • Mohammad Taghi Darzi
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of vermicompost and biological nitrogen fertilizer on essential oil and quality of summer savory, an experiment was conducted at Firouzkuh in 2015. The experimental was as a factorial experiment based on randomized complete blocks design with three replications. The first factor was nitrogen biofertilizer at three levels (non-inoculation, seed inoculation with Nitroxin, and seed inoculation with Supernitroplus) and the second factor was vermicompost at four levels (0, 5, 10 and 15 t ha-1). The results showed that the highest essential oil content and alpha-terpinene obtained by 10 and 15 ton vermocompost per hectare, respectively, and the highest content of para-cymene, and gamma-terpinene were obtained by using 5 ton vermicompost per hectare. Supernitroplus had positive effects on the essential oil, alpha-terpinene and gamma-terpinene, while the maximum para-cymene obtained by using Nitroxine. The highest carvacrol content was obtained by using 10 ton vermicompost per hectare integrated with Supernitroplus and the maximum alpha thujene content was observed by using 5 ton vermicompost per hectare and non-using n-biofertilizers. The results showed that vermicompost and biological nitrogen fertilizer could have an effective role in sustainable production systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • nitroxine
  • summer savory
  • supernitroplus‎