افزونش انبوه لیموترش ایرانی (Citrus latifolia) در شرایط درون شیشه‌ای

نرگس مجتهدی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 381-389

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.140652.921

چکیده
  مناسب‌ترین راه ممکن برای مبارزه با بیماری جاروک لیموترش، استفاده از پایه‌ها و رقم‌های متحمل و سالم است. در این پژوهش، دستورکار ریزازدیادی لیموترش ایرانی (پرشین لایم) که تحمل بالایی نسبت به این بیماری دارد، در شرایط درون شیشه‌ای بررسی شده است. برای استقرار، جوانه‌های انتهایی و جانبی شاخه‌های جوان نهال‌های سه ساله پس از برش و ضدعفونی ...  بیشتر

بررسی برخی عامل‌های مؤثر در موفقیت ریزپیوندی در شرایط درون شیشه‌ای شماری از رقم‌های ایرانی پسته (Pistacia vera L.)

نرگس مجتهدی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 219-228

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.131542.837

چکیده
  روش ریزپیوندی در گیاهان چوبی به‌منظور تولید گیاهان بدون بیماری، بازجوان‌سازی (Rejuvenation)، بررسی مؤثرتر سازگاری پایه و پیوندک و افزایش غیرجنسی همسانه (کلون)‌ها استفاده شده است. آزمایش‌هایی با هدف بررسی و انتخاب محیط کشت مناسب پس از انجام ریزپیوندی، تأثیر نوع پایه و پیوندک، مدت‌زمان پس از واکشت (پیوندک) در موفقیت ریزپیوندی و همچنین ...  بیشتر