نویسنده = ���������������� ������������ ������������������