خواص آنتی‏‌‏اکسیدانی برخی از ژنوتیپ‏‌های زرشک بومی ایران

سمیه طالبی؛ مهدی علیزاده؛ سیده ساناز رمضانپور؛ عظیم قاسم نژاد

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 91-107

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.266392.1514

چکیده
   در این پژوهش توانمندی آنتی‏‌‏اکسیدانی 15 ژنوتیپ‏ مختلف زرشک به روش­های چهارگانه DPPH، قدرت کاهندگی آهن، بتاکاروتن لینولئیک اسید و فعالیت آنتی‏‌‏اکسیدانی براساس روش TFPL در سال 1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. 14 ژنوتیپ دانه‏دار وحشی و یک ژنوتیپ بی‏دانه زراعی زرشک از استان‏های شمال ...  بیشتر

تغییرپذیری رنگدانه‌های نورساختی، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین پینة کنگرفرنگی تحت تأثیر کاربرد محرک‏های متابولیتی

صبا صمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهدی علیزاده؛ مهران اعلمی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 435-443

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59806

چکیده
  اسید سالیسیلیک (SA) و متیل جاسمونات (MeJA) به‌عنوان دو هورمون گیاهی با القای ساخت (سنتز) آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و تحریک تولید و تجمع پروتئین کیناز­ها، اکسیژن­های رادیکال آزاد و اسمولیت­هایی مانند پرولین نقش بسزایی در تولید متابولیت­های ثانویه ایفاء می­کنند. در این پژوهش تأثیر محرک­های SA و MeJA بر تجمع امینواسید پرولین، ...  بیشتر