تأثیر محیط کشت و سرما‏دهی بر ویژگی‏ های کمّی و کیفی سه رقم توت‏ فرنگی

سید عبدالحمید ایزدیار؛ حسین صادقی؛ محمدعلی بهمنیار

دوره 45، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 217-223

https://doi.org/10.22059/ijhs.2014.51963

چکیده
  تولید توت ‏فرنگی در محیط‏های کشت بدون خاک در حال افزایش است. نه‏تنها عملکرد و کیفیت میوه ‏های تولید‏شده تحت‏ت أثیر محیط کشت، قرار می‏گیرند، بلکه رفع نیاز سرمایی و مدیریت باغی هم بر آنها تأثیر می‏گذارد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی محیط‏های مختلف کشت و سرمادهی بر میزان رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه‏های تولیدی سه ...  بیشتر