تأثیر محیط کشت و سرما‏دهی بر ویژگی‏ های کمّی و کیفی سه رقم توت‏ فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تولید توت ‏فرنگی در محیط‏های کشت بدون خاک در حال افزایش است. نه‏تنها عملکرد و کیفیت میوه ‏های تولید‏شده تحت‏ت أثیر محیط کشت، قرار می‏گیرند، بلکه رفع نیاز سرمایی و مدیریت باغی هم بر آنها تأثیر می‏گذارد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی محیط‏های مختلف کشت و سرمادهی بر میزان رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه‏های تولیدی سه رقم توت‏فرنگی پاروس، کاماروسا و سلوا بوده است. این آزمایش به‏ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل بسترهای کشت کمپلکس لیگنین، پرمیکس و کوکوپیت، سرمادهی (بدون سرمادهی و سرمادهی در دمای 4 درجه سانتی‏گراد به‏مدت 2 هفته) و سه رقم پاروس، کاماروسا و سلوا بودند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد در بستر کوکوپیت و کمترین آن در بستر کمپلکس لیگنین بوده است. سرمادهی موجب افزایش عملکرد شد، اما کاهش میزان آنتوسیانین‏ها و شاخص ‏های رویشی مانند زیست‌ توده، تعداد برگ و تعداد طوقه در ارقام مختلف را در پی داشت. بیشترین میوة تولیدی در هر بوته نیز در رقم کاماروسا دیده شد. حداکثر عملکرد در ارقام مختلف در محیط کشت کوکوپیت مشاهده شد. شاخص طعم رقم‏های کاماروسا و سلوا اختلاف معنا‏داری نداشتند، ولی بالاتر از پاروس قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of substrates and chilling requirement n quantitative and qualitative attributes of three strawberries cultivars

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolhamid Izadyar 1
  • Hossein Sadeghi 2
  • Mohammad Ali Bahmanyar 3
1
2 University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
چکیده [English]

Soilless culture systems of strawberry production are increasing. Yield and fruit quality are not only affected by growing media but also by chilling and horticultural managements. The aim of this study was to evaluate the effect of different growing media and chilling on vegetative growth, yield and fruit quality of three strawberry cultivars. The experiment was conducted in factorial experiment based on randomized complete blocks design with three replications. Treatments were growing media (Complex lignin, Premix and Coco peat), chilling treatments (without chilling and chilling at 4˚C for two weeks) and three strawberry cultivars (Paros, Camarosa and Selva). Results indicated that the yield was higher in Coco peat medium and lowest in Complex lignin. Chilling treatment increased yield but decreased anthocyanin contents and vegetative growth, indices such as biomass, leaf number and crown number. 'Camarosa' showed the highest yield among three cultivars. The highest yield was observed in Coco peat medium. There was no significant taste difference index between 'Camarosa' and 'Selva'. However, it was lower in 'Paros'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanins
  • Chilling Requirement
  • Soilless culture
  • strawberry