علوم میوه
ارزیابی تأثیر پرتوگاما بر آلودگی میکروبی و شاخص‌های کیفی سه رقم خرما (Phoenix dactylifera L.) در مدت انبارمانی

سعیده زربخش؛ سمیه رستگار؛ صدیقه جوادپور

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 147-156

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.215849.1084

چکیده
  خرما از جمله محصولات مهم باغی و راهبردی به ویژه صادراتی ایران است. حفظ کیفیت میوه و کاهش میزان آلودگی میکروبی و مدیریت و مهار (کنترل) آفات انباری از هدف‌های مهم انبارمانی خرماست. بدین منظور برای بررسی تأثیر پرتوگاما در ضدعفونی میوۀ خرما، پژوهشی بر یک رقم میوۀ نیمه‌خشک خرما 'پیارم' و دو رقم میوۀ خشک 'دیری' و 'زاهدی'به مدت 4 ماه در دمای ...  بیشتر