تأثیر کاربرد برگی کائولین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتون

لیلا برمه؛ نوراله معلمی؛ سیدمحمدحسن مرتضوی

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 161-168

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.35049

چکیده
  به منظور جلوگیری از چروکیدگی میوه زیتون و حفظ شادابی آنها، همچنین افزایش ماده خشک و محتوای روغن آنها اثرات ضدتعرقی کائولین در سه سطح (0، 5/2% و 5%) بر چهار رقم زیتون (میشن، کنسروالیا، کایلت و بلیدی) در یک دوره چهار ماهه با سه تکرار در اهواز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد کائولین اثر معنی­داری بر اندازه میوه، نسبت وزن تر گوشت به ...  بیشتر

تأثیر بالشتک‌های جاذب اتیلن در شرایط بسته‌بندی اتمسفر تغییریافته بر عمر قفسه‌ای میوه خرما رقم برحی

زهرا کرمی جمور؛ سیدمحمدحسن مرتضوی؛ احمد مستعان

دوره 43، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 231-241

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.25114

چکیده
  رقم برحی از مهمترین ارقام خرما به شمار می‌رود که میوه آن به علت برخورداری از تانن کم و گسی اندک، در مرحله خلال (خارک) به مصرف می‌رسد. میوه خرما در مرحله خارک به دلیل داشتن بافتی پرآب و فعالیت شدید تنفسی، فسادپذیر بوده و عمر نگهداری کوتاهی دارد. با توجه به عوامل محدود کننده عرضه و فروش، استفاده از روش‌های نوین بسته‌بندی می‌تواند در ...  بیشتر