تأثیر کاربرد برگی کائولین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور جلوگیری از چروکیدگی میوه زیتون و حفظ شادابی آنها، همچنین افزایش ماده خشک و محتوای روغن آنها اثرات ضدتعرقی کائولین در سه سطح (0، 5/2% و 5%) بر چهار رقم زیتون (میشن، کنسروالیا، کایلت و بلیدی) در یک دوره چهار ماهه با سه تکرار در اهواز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد کائولین اثر معنی­داری بر اندازه میوه، نسبت وزن تر گوشت به هسته، نسبت وزن خشک گوشت به هسته و درصد روغن در ماده خشک میوه داشت. هیچ کدام از سطوح کائولین اثر معنی­داری بر درصد روغن در ماده تر میوه نشان ندادند. بیشترین اندازه میوه با غلظت 5/2% کائولین و بیشترین نسبت وزن خشک گوشت به هسته میوه با هر دو غلظت کائولین و کمترین اندازه و نسبت وزن خشک گوشت به هسته میوه با تیمار شاهد بدست آمد. بالاترین و پایین­ترین نسبت وزن تر گوشت به هسته میوه نیز بترتیب به غلظت 5% کائولین و شاهد اختصاص یافت. بیشترین محتوای روغن در ماده خشک میوه به تیمار شاهد و سطح 5% کائولین و کمترین آن به سطح 5/2% کائولین تعلق گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Foliar Application of Kaolin on some Qualitative and Quantitative Fruit Features of Four Varieties of Olive

نویسندگان [English]

  • Leila BURMA 1
  • Noorollah MOALLEMI 2
  • Seyyed Mohammad Hasan Mortazavi 3
1 Former Graduate Studen Faculty of Agriculture, University of Chamran, Ahwaz, Iran
2 Professor Faculty of Agriculture, University of Chamran, Ahwaz, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Chamran, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

In order to prevent the shrinkage of olive fruit and maintain its fresh being, and  also to increase the oil content and dry matter, the effect of kaolin at three levels of application (0, 2.5% and 5%) on four varieties of olive (Mission, Conservolea, Keillet, Blady) was evaluated within a period of four months, in Ahwaz, the tests being repated in 3 replicates. Results revealed significant effects of kaolin on fruit size, flesh/stone (wet weight), flesh/ stone (dry weight) and oil contentof the fruit. Kaolin did not significantly affect oil content in wet matter. The highest fruit size, flesh/ stone (dry weight) belonged to 2.5% kaolin while the lowest was related to  control. Highest vs. lowest wet weights of flesh/ stone were attributed to 5% kaolin vs. control, respectively. In contrast, a maximum of oil content went to control, while a minimum belonging to 2.5% treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antitranspirant
  • fruit size
  • Flesh/ stone weight
  • oil content