تأثیر بالشتک‌های جاذب اتیلن در شرایط بسته‌بندی اتمسفر تغییریافته بر عمر قفسه‌ای میوه خرما رقم برحی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور

چکیده

رقم برحی از مهمترین ارقام خرما به شمار می‌رود که میوه آن به علت برخورداری از تانن کم و گسی اندک، در مرحله خلال (خارک) به مصرف می‌رسد. میوه خرما در مرحله خارک به دلیل داشتن بافتی پرآب و فعالیت شدید تنفسی، فسادپذیر بوده و عمر نگهداری کوتاهی دارد. با توجه به عوامل محدود کننده عرضه و فروش، استفاده از روش‌های نوین بسته‌بندی می‌تواند در توسعه بازارهای مصرف این محصول مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بسته‌بندی (اتمسفر تغییریافته (مپ) غیرفعال، بسته‌بندی مپ حاوی بالشتک‌های جاذب اتیلن و شاهد) و نیز دمای نگهداری (5 و 15 درجه سانتی‌گراد) بر ماندگاری میوه خرمای رقم برحی برداشت شده در مرحله خارک انجام پذیرفت. طی 27 روز نگهداری، میوه‌ها به فاصله زمانی هر سه روز یکبار آنالیز کیفی شده و از نظر فاکتورهای مختلفی مثل سفتی بافت، درصد کاهش وزن، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، pH، نسبت TSS/TA، درصد تبدیل به رطب، رنگ ظاهری پوست میوه، نشت الکترولیت، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و غلظت مواد فنولی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میوه‌ها در تیمار مپ حاوی بالشتک جاذب اتیلن از کمترین درصد کاهش وزن (42/0%)، کمترین درصد تبدیل به رطب (35%) و بیشترین سفتی بافت برخوردار بودند و از نظر دیگر صفات کیفی نیز کمترین کاهش را نشان دادند. همچنین دمای 5 درجه سانتی‌گراد نسبت به 15 درجه سانتی‌گراد در حفظ خصوصیات کیفی میوه اثر بهتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Ethylene Scavenger Sachets in Modified Atmosphere Packaging on the Shelf Life of Date Fruit Cv. Barhee

نویسندگان [English]

  • zahra karamijamoor 1
  • seyed mohammad hasan mortazavi 2
  • ahmad mostaan 3
چکیده [English]

Barhee is considered as one of the most popular date cultivars worldwide. Its fruits, because of low tannin content and low astringency can be, and are consumed at Khalal stage. Due to its high water content and respiration rate, Khalal date fruit is very perishable and of low storage life. Limited supply, and difficulties involved in marketing of this product, makes one think of new packaging methods to be considered in developing the market for fruits of this cultivar. This study was conducted to evaluate the effects of different packaging methods (control, passive modified atmosphere packaging, modified atmosphere packaging containing ethylene scavenger sachets) and two storage temperatures (5 and 15°C) on the storage life of date fruit cv Barhee harvested at Khalal stage. During 27 days of storage, fruits were analyzed in 3 day intervals and evaluated for different quality parameters including flesh firmness, weight loss, titrable acidity, total soluble solids (TSS), pH, TSS/TA, percentage of Rutab, electrolyte leakage, surface color, antioxidant capacity and phenolic content. Results showed that fruits in MAP treatment with ethylene scavenger sachets experienced the lowest percentage of weight loss (0.42%), lowest percentage of spots turning into Rutab (35%) and maximum tissue firmness. They also experienced low changes in the other marginal parameters tested. Among the two studied storage temperatures, 5°C exerted better effects on the maintenance of quality attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date fruit
  • khalal stage
  • postharvest
  • Potassium permanganate