نویسنده = بهرامی نژاد، صحبت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دور آبیاری و کاربرد سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-45

رسول محمدنیا؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صحبت بهرامی نژاد