نویسنده = قاسمی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. غلظت عناصر معدنی ریشه و برگ چهار پایۀ دانهالی پسته تحت رژیم‏ های مختلف آبیاری

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 659-667

مصطفی قاسمی؛ کاظم ارزانی؛ عباس یداللهی؛ حسین حکم آبادی