نویسنده = عربی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربرد زئولیت جاذب اتیلن بر کیفیت گل‌های شاخه بریدۀ میخک

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 779-789

عزیزاله خندان میرکوهی؛ زهرا عربی