نویسنده = علیزاده، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی اسانس نه جمعیت کشت‌شده Anthemis pseudocotula Boiss.

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 731-738

فاطمه کنشلو؛ فاطمه سفیدکن؛ هاشم کنشلو؛ محمدعلی علیزاده