نویسنده = رسولی صدقیانی، میر حسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیلیکات پتاسیم بر کاهش تجمع بُر و آسیب‌های اکسایشی در انگور بیدانۀ سفید در شرایط تنش سمیت بُر

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 391-401

سمیه نظام دوست؛ علیرضا فرخزاد؛ میر حسن رسولی صدقیانی