نویسنده = زینلی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ بین عملکرد گل و اجزای آن در ده ژنوتیپ‌ گل محمدی در گلپایگان

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-249

اسماعیل نظرالملک؛ بهمن زاهدی؛ حسین زینلی