نویسنده = عسکری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رویشگاه و زمان برداشت بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه درگیاه دارویی جعفری کوهی Pimpinella aurea DC.))

دوره 44، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 341-348

فاطمه عسکری؛ مریم ملکی زاده تفتی؛ محسن نصیری؛ اسلام پارسا