بررسی تأثیر رویشگاه و زمان برداشت بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه درگیاه دارویی جعفری کوهی Pimpinella aurea DC.))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

2 دانشگاه تبریز

3 موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

4 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر رویشگاه و زمان برداشت بر جوانه‌زنی و رشد دانه‌رست گیاه دارویی جعفری‌کوهی (Pimpinella aurea DC.) بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1389 اجرا شد. بذرهای مورد استفاده از سه رویشگاه طبیعی آن در استان تهران (وردآورد، توچال و لواسانات) در دو مرحله (شروع رسیدگی و رسیدگی کامل بذر) جمع‌آوری گردید. صفات اندازه‌گیری شده شامل درصد و سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن هزاردانه، وزن خشک گیاهچه و شاخص‌بنیه بذر بودند. نتایج نشان داد اثر رویشگاه بر درصد جوانه‌زنی و شاخص‌بنیه بذر در سطح احتمال یک‌درصد معنی دار بود درحالیکه زمان برداشت بذر بر این صفات اثر معنی‌داری نشان نداد. اثر متقابل رویشگاه و زمان برداشت بر درصد و سرعت جوانه‌زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه، وزن هزاردانه، وزن خشک گیاهچه و شاخص‌بنیه‌بذر در سطح احتمال یک‌درصد معنی‌دار بود. میانگین‌های اثرات متقابل رویشگاه و زمان برداشت بذر نشان داد بالاترین شاخص‌بنیه‌بذر (26/16)، درصد جوانه‌زنی (50/65٪) و وزن هزاردانه (900/1 گرم) مربوط به بذرهای رویشگاه لواسانات در زمان برداشت شروع رسیدگی بذر (اواسط مرداد) و رسیدگی کامل بذر (اواسط مهر) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Locality on Germination and Growth of Pimpinella aurea DC. Seed

چکیده [English]

This study was performed in year 2010 to evaluate the effect of locality and date of collection on germination and growth of Pimpinella aurea DC. seed. The experiment was a factorial one, based upon a completely randomized design of four replications. Seeds were collected from three localities in Tehran Province (Tochal, Vardavard and Lavasanat), at their initial developmental and fully developed stages. Assessed traits included: germination percent, Mean Germination Time (MGT), R, Seed Vigor Indicator (SVI), Radicle length, Plumule length and 1000-grain weight. The results revealed that locality significantly affected germination and MGT, but the date of collection did not significantly affect it. The effect of interaction between locality and date of collection significantly effected germination, MGT, R, 1000-grain weight, SVI and Plumule length at a 1%. Level of probability. Mean comparison showed that the most germination (65.50%), the highest 1000-grain weight (1.900 gram) and SVI (16.26) belonged to Lavasanat seed whilst the lowest germination belonging to Tochal with no significant differences evident with Vardavard seed. According to the obtained results Lavasanat seed is finally recommended to be introduced for cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pimpinella aurea
  • Locality
  • Date of collection
  • germination