نویسنده = باقری، واحد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رشدی سه ژنوتیپ مختلف گردو نسبت به بیکربنات آب آبیاری

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 549-561

میثم منظری توکلی؛ واحد باقری؛ حمیدرضا کریمی؛ حمیدرضا روستا